Εισαγωγή

Η πρόσβαση και η χρήσητου My View της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ και των μέσω αυτών παρεχόμενων υπηρεσιών (εφεξής My View) που προσφέρονται μέσα από τις συσκευές κινητού τηλεφώνου COSMOTΕ διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να χρησιμοποιήσουν τις ιστοσελίδες και υπηρεσίες, μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως και συμμορφώνονται απόλυτα με αυτούς. - Το My View απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. - Η COSMOTE δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Οι χρήστες υποχρεούνται να επισκέπτονται τακτικά τις ιστοσελίδες που περιέχουν τους παρόντες Όρους, ώστε να ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε κάθε περίπτωση η χρήση του My View συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, όπως αυτοί ισχύουν κατά τη χρήση του, χωρίς οι χρήστες να δικαιούνται να τους τροποποιήσουν, ούτε τα εκχωρήσουν τα εξ αυτών δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. - Τυχόν ακυρότητα όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την COSMOTE των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

top

Ανήλικοι

Το My View απευθύνεται μόνο σε ενήλικες. Η χρήση του από ανηλίκους επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Το περιεχόμενο του My View που έχει κατηγοριοποιηθεί ιδιαίτερα ως κατάλληλο αποκλειστικά και μόνο για ενήλικες, διατίθεται από την COSMOTE με την ταυτόχρονη προσφορά στους γονείς και κηδεμόνες μηχανισμών ελέγχου πρόσβασης. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση ακατάλληλου περιεχομένου του My View από ανηλίκους, είτε αυτό είναι κατηγοριοποιημένο ιδιαίτερα κατά τα άνω, είτε όχι.

top

Περιεχόμενο - Ευθύνη COSMOTE

Το My View χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων επεμβάσεων από το Xρήστη. Η COSMOTE με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο My View ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και του όγκου του δικτύου της COSMOTE, η τελευταία δεν είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και για το λόγο αυτό, η COSMOTE ούτε δεσμεύεται ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του My View. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του My View - Το My View, μεταξύ άλλων, παρέχει πρόσβαση σε υπηρεσίες τρίτων στο WAP, καθώς και σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι (τρίτοι: πάροχοι περιεχομένου και ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της COSMOTE, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους υπηρεσιών ή ιστοσελίδων) για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι χρήστες αποδέχονται ότι η COSMOTE ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή/και υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν κατά την κρίση της παραβιάζεται ή απειλείται παραβίαση του νόμου ή των παρόντων Όρων. - Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση υπηρεσίας του My View – είτε είναι της COSMOTE, είτε τρίτου – ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και με τους όρους χρήσης ιστοσελίδων τρίτων.

top

Υποχρεώσεις των Χρηστών

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα) όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο My View (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της COSMOTE και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του My View, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και για τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα. - Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του My View, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του My View για: > να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο. > να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό,) iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων. > να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του My View, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της COSMOTE ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της COSMΟTE, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο My View ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από την COSMOTE. > να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οπουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, > να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. > να αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του My View που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους Xρήσης του My View οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την COSMOTE για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

top

Κωδικοί Πρόσβασης

Ενδέχεται για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για την σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες να ζητηθούν τα στοιχεία των χρηστών από την COSMOTE, η οποία στη συνέχεια απονέμει στο χρήστη Κωδικό Πρόσβασης. Τα στοιχεία αυτά, εκτός των ρητώς αναφερομένων στο παρόν περιπτώσεων δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους από την COSMOTE. Τα αιτούμενα από την COSMOTE και παρεχόμενα σε αυτήν στοιχεία των χρηστών, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την COSMOTE για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η COSMOTE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η COSMOTE δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του Μy View, ιδίως σε περιπτώσεις που ο Χρήστης: χρησιμοποιήσει ψευδή στοιχεία/ κωδικό προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο ή παραβιάσει τους Όρους Χρήσης ή δεν φροντίζει για την προστασία του προσωπικού του κωδικού.

top

Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η COSMOTE καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει τη συντήρηση και την διαθεσιμότητα του Μy view.Οι χρήστες παρ’όλα αυτά αποδέχονται ότι η COSMOTE δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Μy view με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του My View ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από την χρήση του My View ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου του, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση η COSMOTE διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του My View για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν επιλογής της να διακόψει την προσφορά του στους χρήστες. - Επίσης η COSMOTE καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ασφάλεια των επικοινωνιών καθώς και της χρήσης και του My View. Παρ’όλα αυτά οι χρήστες γνωρίζουν και αποδέχονται ότι υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος παράνομης υποκλοπής ή μετάδοσης των προαναφερομένων σε τρίτους, πλην του αιτηθέντος από τον χρήστη παραλήπτη τους, για λόγους που εκφεύγουν από τη δυνατότητα ελέγχου της COSMOTE.

top

Προσωπικά Δεδομένα

Η COSMOTE, στα πλαίσια του νόμου, δικαιούται να παρακολουθεί και να καταγράφει τις επικοινωνίες των χρηστών, ιδιαίτερα για στατιστικούς λόγους, για λόγους λειτουργίας και βελτίωσης της εφαρμογής αυτής και για την πρόληψη και εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών. - Η COSMOTE διατηρεί αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει στα πλαίσια της λειτουργίας του My View γιά λόγους στατιστικούς και για λόγους λειτουργίας και βελτίωσης της εφαρμογής και βελτίωσης των συναλλαγών της με το χρήστη. Η COSMOTE δεν αποκαλύπτει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη έναντι των Χρηστών για διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων μέσα από της σελίδες του My View. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα άρθρα 11 & 13 του ν. 2472/97 και κάθε Χρήστης δικαιούται οποτεδήποτε να ενημερώνεται σχετικά και να αντιτίθεται στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του. - Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες που διενεργούνται στο My View καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την COSMOTE, η οποία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία. - Η COSMOTE δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από και προς τους χρήστες μέσω της παρεχόμενης από αυτήν ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Η COSMOTE όμως διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών της και δικαιούται να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα στους κατόχους των ηλεκτρονικών αυτών διευθύνσεων, εκτός αν οι τελευταίοι δηλώσουν, εγγράφως, είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία, την αντίθεσή τους. - Η COSMOTE δεν ευθύνεται για την τυχόν χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τρίτους παρόχους ιστοσελίδων ή/και υπηρεσιών, στους οποίους οι ίδιοι οι χρήστες γνωστοποιούν απευθείας προσωπικά τους στοιχεία.

top

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και από τις Διεθνείς Συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

top

Επικοινωνία με COSMOTE

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το My View οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της COSMOTE από το κινητό τους τηλέφωνο στους αριθμούς: 13838 για συνδρομητές συμβολαίου, καρτοκινητής και καρτοσυμβολαίου και 1200 για εταιρικούς πελάτες. - Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την COSMOTE στην ηλεκτρονική διεύθυνση: customercare@cosmote.gr, καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, Λεωφ.Κηφισίας 44, Μαρούσι 151 25 Αθήνα.

top